O Instytucie

Instytut prowadzi badania w zakresie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego, a szczególnie w dziedzinie translatoryki, studiów kontrastywnych, interdyscyplinarnych badań nad dyskursem, komunikacji interkulturowej, glottodydaktyki i metodyki nauczania języków obcych oraz metodologii badań w językoznawstwie stosowanym.

Instytut kształci studentów w zakresie następujących specjalizacji:

  • Glottodydaktyka,
  • Translatoryka,
  • Interkulturowa Komunikacja i Mediacja.

Studia są trzystopniowe: licencjackie, magisterskie i doktoranckie.

W Instytucie Lingwistyki Stosowanej kształcimy:

  • nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego,
  • tłumaczy języka niemieckiego w zakresie:
    • tekstów pisanych, w tym w szczególności w obszarze ekonomii i prawa, 
    • tłumaczeń ustnych, w tym w szczególności tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego
  • specjalistów w zakresie interkulturowej komunikacji i mediacji, przygotowanych do wykonywania zawodu menadżera kultury, mediatora, pracownika instytucji i organizacji europejskich, wydawnictw, mediów, agencji turystycznych i innych 

Językami kierunkowymi są język niemiecki i angielski. W ramach lektoratów przewidzianych w programie studiów studenci wybierają trzeci język obcy z oferty Szkoły Językowej UAM. (Czytaj więcej)

W dziedzinie dydaktyki prowadzimy szeroką współpracę międzynarodową w ramach m.in. programu ERASMUS, powiększając systematycznie grono partnerów zagranicznych. Główną zasadą studiów w ILS jest łączenie teorii z praktyką, dlatego staramy się zapewnić bogatą ofertę stypendiów zagranicznych dla studentów, tak, aby każdy ze studentów mógł przynajmniej jeden semestr nauki zrealizować na uczelni za granicą (m. in. na uczelniach w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Włoszech, Chorwacji, Rumunii, Holandii, Słowacji (Czytaj więcej). Ponadto Instytut poprzez rozbudowany system praktyk dąży do odpowiedniego przygotowania studentów do wymogów rynku pracy.
Kadrę dydaktyczno-naukową stanowią wysoko wykwalifikowani wykładowcy z Polski i z zagranicy. Od roku 1991 w skład zespołu dydaktycznego wchodzą lektorzy, rekrutowani przez DAAD - Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej.

Instytut posiada dobrze wyposażoną własną czytelnię i pracownię komputerową, a także laboratorium językowe, sale multimedialne i salę z kabinami do tłumaczeń konferencyjnych.
Od 1966 roku Instytut wydaje własne czasopismo naukowe o międzynarodowym zasięgu „Glottodidactica - An International Journal of Applied Linguistics"
Od roku 2007 wydawana jest seria „Język-Kultura-Komunikacja".
Od roku 2011 wydawana jest seria: „Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik“.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące badań naukowych, specjalizacji i programów studiów, a także kadry naukowej i struktury Instytutu znaleźć można w dalszych zakładkach naszej strony internetowej, do których odwiedzenia zachęcamy wszystkich zainteresowanych.

Troszkę historii
Jednostka organizacyjna uczelni, która była jednym z antenatów dzisiejszego Instytutu Lingwistyki Stosowanej, powstała w roku 1964 na Wydziale Filologicznym UAM jako Zakład Językoznawstwa Stosowanego, a jego założycielem i pierwszym kierownikiem był profesor Ludwik Zabrocki. Zakład stanowił jednostkę naukową, a jego zadaniem było przede wszystkim prowadzenie badań naukowych nad procesem nauczania języków obcych i wypracowanie nowych metod nauczania, adekwatnych do potrzeb coraz bardziej otwierającego się na świat społeczeństwa. W roku 1966 profesor Zabrocki założył czasopismo „Glottodidactica. An Journal of Applied Linguistics” (rocznik) i jako redaktor naczelny nadał mu rangę międzynarodowego forum wymiany myśli naukowej w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Drugim antenatem naszej jednostki był Instytut Filologii Germańskiej (wcześniej: Katedra Języków Germańskich), w którym profesor Waldemar Pfeiffer pracował od roku 1968 do roku 1975, a 1.09.1975 przeniósł się do Instytutu Językoznawstwa, nadal jednak ściśle współpracował z Instytutem Filologii Germańskiej, m.in. w latach 1986-1988 funkcjonował jako kurator Zakładu Metodyki w tym instytucie. Zakład Językoznawstwa Stosowanego w Instytucie Językoznawstwa w roku 1984 zmienił nazwę na Zakład Glottodydaktyki. W roku 1987 profesor Waldemar Pfeiffer opuścił Instytut Językoznawstwa wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami: z zakładu utworzył Katedrę Glottodydaktyki i kierował nią do stycznia 1996 roku. Z czasem tematyka badań naukowych jak i plany studiów Katedry Glottodydaktyki zostały wzbogacone o zakres translatoryki. W 1997 roku nazwa jednostki została poszerzona i przekształciła się w Katedrę Glottodydaktyki i Translatoryki i pod tą nazwą funkcjonowała do końca sierpnia 2005 roku. W związku z dynamicznym rozwojem w 2005 roku Katedrę przekształcono w działający po dziś dzień Instytut Lingwistyki Stosowanej.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe