Zaliczanie przedmiotów - studia magisterskie niestacjonarne


Regulamin studiów UAM
3. Zaliczenie modułu (przedmiotu)

 
§ 19.

Dziekan, w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych, określa nie później niż czternaście dni od rozpoczęcia semestru i niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej wydziału:
1) warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych, przy czym nie można zobowiązywać studenta do obowiązkowego uczestnictwa w wykładzie;
2) warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach;
3) warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu;
4) zasady zapisywania się na egzamin;
5) termin egzaminu i zaliczenia, przy czym termin egzaminu nie może być wyznaczony później niż na dzień 20 września;
6) tryb ogłaszania wyników egzaminu lub zaliczenia;
7) tryb dokonywania wpisów ocen z egzaminu lub zaliczenia.
 

§ 20.

Egzaminy i zaliczenia odbywają się w miejscu prowadzenia zajęć.
 

§ 21.

1. Student przystępuje do egzaminu i zaliczenia w ustalonym terminie z kartą okresowych osiągnięć i indeksem.
1a. W przypadku prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów, student przystępuje do egzaminu albo zaliczenia w ustalonym przez prowadzącego terminie i obowiązany jest okazać legitymację studencką, pod rygorem niedopuszczenia do zaliczenia albo egzaminu.
2. Student przystępujący do zaliczenia albo egzaminu zobowiązany jest okazać indeks na żądanie zaliczającego albo egzaminatora, pod rygorem niedopuszczenia do zaliczenia albo egzaminu.
 

§ 22.

1. Przy egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
1) bardzo dobry (bdb; 5);
2) dobry plus (db plus, 4+);
3) dobry (db; 4);
4) dostateczny plus (dst plus; 3+);
5) dostateczny (dst; 3);
6) niedostateczny (ndst; 2).
2. Przy zaliczeniach stosuje się skalę ocen wskazaną w ust. 1.
3. Szczególnie bardzo dobre przygotowanie się studenta można ocenić „celująco” (bdb; 5).
4. Przeliczenia oceny uzyskanej na innej uczelni według innej skali na ocenę według skali wskazanej w ust. 1 i 2 dokonuje dziekan.

§ 23.

1. Oceny z egzaminu albo zaliczenia ogłasza się i wpisuje do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć bez zbędnej zwłoki.
2. W przypadku prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów, oceny z egzaminu albo zaliczenia wpisuje się do systemu USOS, a podpisany protokół zaliczenia modułu (przedmiotu) w postaci wydruku z systemu USOS przekazuje się do dziekanatu.

§ 24.

W przypadku, gdy student nie przystąpi do egzaminu lub zaliczenia w ustalonym terminie bez usprawiedliwionej przyczyny, dziekan wpisuje ocenę niedostateczną (per absentiam).

§ 25.

Student może zapoznać się ze swoją ocenioną pracą pisemną do dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.
 

§ 26.

1. W przypadku, gdy moduł (przedmiot) obejmuje zajęcia, w których uczestnictwo jest obowiązkowe, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie takich zajęć z danego modułu (przedmiotu).
2. W razie niedopuszczenia do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, egzaminator wpisuje z egzaminu ocenę niedostateczną. Wobec braku takiego wpisu do końca roku akademickiego, wskazaną ocenę wpisuje dziekan.
 

§ 27.

W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta złożony w terminie dwudziestu jeden dni od rozpoczęcia semestru, dziekan może zezwolić na zaliczanie przez studenta określonego modułu (przedmiotu) przewidzianego w planie studiów w następnych semestrach.
 

§ 28.

W uzasadnionym przypadku, w szczególności wobec stwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów kształcenia, dziekan może na wniosek studenta uwzględnić zaliczenie modułu (przedmiotu) uzyskane przez niego w ramach studiów odbywanych na innym kierunku lub na innej uczelni w trybie nie objętym porozumieniem zawartym pomiędzy tą uczelnią a Uniwersytetem lub decyzją, o której mowa w § 14.

§ 29.

Na wniosek studenta dziekan może, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej dany moduł (przedmiot), zaliczyć zajęcia z tego modułu (przedmiotu) na podstawie związanej z nim pracy badawczej lub wdrożeniowej wykonanej przez studenta.

§ 30.

W przypadku, gdy student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej, uzyskanie zaliczenia z seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze studiów następuje po złożeniu pracy dyplomowej.
 

§ 31.

1. Zakres i warunki prowadzenia zajęć oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w języku obcym, obowiązujące na danym kierunku studiów, są identyczne jak w języku polskim.
2. Rada wydziału może określić szczególny zakres i warunki, o których mowa w ust. 1. Pliki do pobrania:

Regulamin studiów (obowiązuje od 1 października 2012 r.)


 

Warunki zaliczania przedmiotów 2017/2018

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe