ERASMUS +

Konsultacje dr K. Kozińskiej (sprawy Erasmusa i inne) odbywają się w Collegium Novum w pokoju 303 we wtorki (13.15-14.15) i w środy (12.00-13.00). ******************************************* ******************************************* Aktualności ******************************************* Instytut Lingwistyki Stosowanej podpisał umowę z Uniwersytetem Greifswald, w ramach której jeden student (studiów 1-go, 2-go lub 3-go stopnia) może wyjechać w ramach programu Erasmus na okres 6 miesięcy, a dwóch członków kadry może prowadzić na uczelni partnerskiej po 8h dydaktycznych zajęć. ******************************************* Aplikacje Aplikacje na wyjazd na studia w programie Erasmus+ na rok 2019/20

Najważniejsze kwestie dla przypomnienia:

 

  • Aplikujemy tam, gdzie są miejsca zgodne ze specjalnością i przedmiotami na roku, na którym mamy zamiar wyjechać. Lista miejsc dostępnych z umów ILS w tabelce poniżej.
  • 28.02.2019 r. - koniec I tury
  • 31.03.2019 r. - koniec II tury
  • - Termin składania podań w systemie USOS web, z jednoczesnym złożeniem papierowego formularza kwalifikacyjnego na studia (https://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/erasmus/formularze) w przegródce Koordynatora w Sekretariacie ILS. Na dole formularza musi się znaleźć informacja o średniej ocen poświadczona przez Dziekanat.
  • Regulamin dostępny w linku poniżej

W razie pytań, kontakt z Koordynatorem Instytutu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


UWAGA!
REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI W PROGRAMIE ERASMUS+ na rok 2019/20

Dostępne są już Regulaminy Rekrutacji  na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20.
Rekrutacja na studia:
<Regulamin>

Dr K. Kozińska


Realizacja części studiów na uczelni zagranicznej jest dziś nieodzownym elementem studiów filologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą stypendialną, jaką Instytut Lingwistyki Stosowanej udostępnia swoim studentom w oparciu o sieć sprawdzonych partnerstw zagranicznych. Nawiązaliśmy liczne kontakty z niemieckimi i innymi europejskimi szkołami wyższymi. Na pierwszy plan wysuwają się takie ośrodki jak: Lipsk, Berlin, Mainz, Wiedeń, Bayreuth, Granada. Instytut uczestniczy czynnie w europejskim programie wymiany Erasmus+, programie CEEPUS oraz współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w oparciu o umowy bilateralne (Rosja).

W ramach europejskiego programu Erasmus+ ILS oferuje swoim studentom studia jedno- lub dwusemestralne w następujących uniwersytetach:

Nazwa Uczelni

Liczba miejsc (studenci)

Długość pobytu

Liczba miejsc
(pracownicy)

Specjalizacje

T (trans), G (glotto),      As (asystent),            TB (trans-biz),
W (wielojęzyczność),
Dr (doktoranci)

Freie Universität Berlin

2

5 mies.

1

G, Dr

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O)

15

5 mies.

1


T, G, As, TB, W

Universität Wien

4

9 mies.

1

T, TB

Universität Wien

2

5 mies.

1

G (SUM), Dr

Universidad Granada (Hiszpania)

2

5 mies.

1

T (LIC)

Universität Erfurt

2

5 mies.

1

T, G, TB

Universität Halle

1

4

5 mies.

10 mies.

1

T, G, TB, W
 

Universität Osnabrück

2

5 mies.

1


G

Unviersität Mainz/Campus  Germersheim

1

5 mies.

1

T, TB

Universität Mainz

3

10 mies.

          
1

T, G, TB, W

Universität Bayreuth

2

5 mies.

1

G

Universität Leipzig (Slawistyka)

Universität Leipzig (Instytut Herdera)

4


2

5 mies.


5 mies.

1


1


T, TB, W


G (LIC)

Universita di Salerno (Włochy)

2

5 mies.

1

G, T, TB, W

Universität Jena

2

5 mies.

1

G, Dr

Universität Wuppertal

2

10 mies.

2

T, G, TB, W

Universita di Pisa (Włochy)

1

10 mies.

1

T, TB

Universita di Urbino (Włochy)

2

5 mies.

3

T, G, TB, W

Universität Flensburg

1

5 mies.

1

G

Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia)

2

5 mies.

1

G

University of Zagreb (Chorwacja)

2

5 mies.

1

T, G, TB, W

University of Nitra (Słowacja)

2

5 mies.

1

T, As, TB, W

Universität Bremen

2

5 mies.

1

G (dydaktyka wczesnoszkolna)

Technische Universität Darmstadt 2   10 mies. 2 G, T, TB

 
Universität Marburg

Universität Marburg

 
4

2
  5 mies.

10 mies.
4

G

G

Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia)

1

5 mies.

3

G

Uniwersytet w Koszycach (Słowacja)

2

10 mies.

1

G

New Bulgarian University Sofia (Bułgaria)

3

5 mies.

1

T, G, As, TB, W

Uniwersytet w Zadarze (Chorwacja)

2

5 mies.

1

T, G, TB, W
 

Masaryk University Brno (Czechy)
 
1 5 mies. 1 G, T, TB, W
 
Uniwersytet w Palermo (Włochy)
 
2 5 mies. 1 G
Uniwersytet w Sewilli (Hiszpania)
 
2 5 mies. 1 T (LIC)
Uniwersytet w Perugii (Włochy)
 
0 0 5 G
Uniwersytet w Izmirze (Turcja) 0 0 1 G

Nowe umowy
Uniwersytet Coruña, Hiszpania 2/4 10/5 2 As (LIC)
Uniwersytet Malaga (Hiszpania) 2 10 2 As (LIC), Dr
Bielefeld University 
(Niemcy)

 
4 5 m-cy (20 m-cy/4 miejsca) 2 LIC (G), SUM (G)


Chcesz poznać opinie studentów, którzy uczestniczyli już w programie Erasmus? Poczytaj sprawozdania i opinie naszych stypendystów: Mainz, Zagrzeb, Wiedeń (glotto), Wiedeń (trans)Lipsk, Malaga, Granada, Frankfurt nad Odrą

Jakie możliwości daje Ci nowy program Unii Europejskiej Erasmus+? Dowiedz się tutaj

Kontakt z instytutowym koordynatorem programu Erasmus+ (dr K. Kozińska): erasmusplus.ils (at) amu.edu.pl

 

 


Erasmus+ - program uniwersytecki

1. W programie mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci mogą wyjeżdżać na każdym etapie studiów na rok, a więc i na studiach licencjackich i na magisterskich, i na doktoranckich, mogą te wyjazdy  też podzielić i wyjechać np. dwukrotnie na czas 5 miesięcy na danym etapie studiów.

2. Rekrutacja odbywa się przez system internetowy USOSweb - warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie  w systemie USOSweb w terminie od 18.01.2019 do 28.02.2019 r. wniosku wyjazdowego oraz dostarczenie w tym samym terminie formularza kwalifikacyjnego z potwierdzeniem średniej przez dziekanat (formularz kwalifikacyjny z potwierdzoną przez Dziekanat WN średnią ocen należy złożyć w sekretariacie ILS, w przegródce koordynatora instytutowego). Na formularzu należy wpisać informację o wybranej/realizowanej w ILS specjalizacji (w przypadku planowanej zmiany specjalizacji wpisać nowo wybraną specjalizację, realizowaną w chwili wyjazdu na studia). Na formularzu należy też podać aktualny adres e-mail (obowiązkowo ustawić przekierowanie z adresu e-mail w USOSie) i nr tel.kom. W pkt. 8 kandydat wpisuje 3 uczelnie w kolejności zainteresowania.
Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów:
01-16.03.2019r.
Rekrutacja uzupełniająca:
17-31.03.2019r.
(miejsca wolne po rekrutacji głównej z puli wszystkich jednostek na wydziale).

Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów w rekrutacji uzupełniającej:
01.04-14.04.2019r.


Przyjęte w ILS szczegółowe kryteria oceny kandydatów:

 

-średnia ocen
-pierwszeństwo osób uczestniczących po raz pierwszy w programie
-starszeństwo roku 
-zbieżność zainteresowań naukowych z profilem uniwersytetu przyjmującego (przedstawiona w uzasadnieniu wniosku  wyjazdowego w USOSie) 
-możliwość realizacji wybranej na UAM specjalizacji na uniwersytecie przyjmującym
-przedstawienie zaświadczenia o znajomości języka kraju docelowego (poziom B2) w przypadku chęci wyjazdu do Hiszpanii i Włoch.

 

Ważne dla studentów przebywających na uczelniach zagranicznych w ramach Erasmus+! 

Studenci przebywajacy na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ nie rejestrują się na przedmioty w systemie USOS UAM (z wyjątkiem przedmiotów zaliczanych zdalnie). Studenci rejestrują się na uczelni zagranicznej.

Regulamin rekrutacji na studia w programie Erasmus+ na rok 2019/20 dostępny jest na stronie Wydziału Neofilologii.
 

Wydziałowy regulamin programu Erasmus-wyjazd na STUDIA

Erasmus+ - program praktyk

1. W programie mogą brać udział studenci studiów niestacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwenci UAM w terminie do roku od obrony pracy dyplomowej.
2. Praktyki trwają 2-3 miesięcy  i będą realizowane w terminie ustalonym między praktykodawcą a studentem w okresie od ............... do .................
3. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie Training Agreement  (Learning Agreement for Traineeships) wypełnionego i podpisanego przez Instytucję Przyjmującą (tu znajdziesz plik z formularzem Training Agreement) oraz wypełnionego i podpisanego formularza kwalifikacyjnego (tu znajdziesz formularz kwalifikacyjny na praktyki). Formularz kwalifikacyjny składa się u koordynatora instytutowego.

Termin składania dokumentów:  01 - 28 marca 2019 r.
 

4. Student wyjeżdżający na praktykę w czasie trwania zajęć jest zobowiązany do uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów (IOS).

 

Erasmus+ Praktyki - aplikacje na rok 2019/20

Aktualny regulamin Praktyk Programu Erasmus + na rok 2019/20 jest już
dostępny:
<Regulamin praktyk>
Informacje dotyczące praktyk w ramach Erasmus+ dostępne są na stronie
Wydziału Neofilologii:
https://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/dla-studenta/praktyki
Informacje dotyczące różnych praktyk są także dostępne na stronie: 

erasmus.amu.edu.pl

 

Informacje dla osób zakwalifkowanych do programu:
 

Adres mailowy instytutowego koordynatora programu Erasmus+ to: erasmusplus.ils (at) amu.edu.pl

» Strona wydziałowa programu Erasmus

» Erasmus krok po kroku

» Wnioski, formularze

» Koordynatorzy Erasmus+ Wydział Neofilologii
 

Przedłużenie pobytu Erasmus

Uczelnia nie gwarantuje wypłaty stypendium dla studentów, którzy za zgodą macierzystego wydziału i po akceptacji instytucji przyjmującej zdecydowali się przedłużyć planowany okres mobilności o kolejny semestr. Ewentualna decyzja o przyznaniu dofinansowania studentom przedłużającym uzależniona jest od środków zwalnianych na skutek rezygnacji, skracania pobytów lub środków dodatkowo pozyskiwanych. Przedłużenie realizowane jest z tzw. grantem zerowym czyli bez finansowania.
 

Ogłoszenia dla wykładowców:

staże Erasmus+ dla wykładowców - formalności

Wydziałowy regulamin programu Erasmus+ wyjazdy wykładowców

Formularze dla wykładowców

 

 

 
 
Koordynator programu Erasmus + w ILS
 

erasmusplus.ils (at) amu.edu.pl

 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe