prof. UAM dr hab. Joanna Kubaszczyk

Telefon
0618292929, pok. 216
 
Stanowisko i funkcje
profesor nadzwyczajny
 
Współpraca z zagranicą
1992/3 stypendystka DAAD, Moguncja
1995/6 stypendystka Bundestagu, biuro Pani Prezydent Bundestagu, Prof. Rity Süssmuth
2005/6 stypendystka DAAD, IDS Mannheim
 
Badania i dydaktyka
Przekład pisemny i ustny, słowotwórstwo kontrastywne, językoznawstwo kognitywne, semantyka, język gospodarczy (Wirtschaftsdeutsch), lingwistyczne podstawy przekładu
 
Lista publikacji
 
Monografie
2006. Przekład substantywizowanych wyrazów przymiotnych z języka niemieckiego na język polski. Poznań: Competenta.
2007. Substantywizowany czasownik w przekładzie z języka niemieckiego na język polski. Poznań: Competenta.
2011. Wortbilder und Übersetzungsbilder. Eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
Artykuły
1999. Kognition und Übersetzen. Über das Übersetzen von Konzepten. Glottodidactica XXVII, 77-89.
2000. Substantywizacje i ich tłumaczenie jako problem kognitywistyczny i translatoryczny. Siedmiostopniowy model ekwiwalencji semantycznej. Scripta Neophilologica Posnaniensia II, 95-113.
2002. Der Zusammenhang von Kontur (bounding) und Bedeutung bei Nominalisierungen im Deutschen und im Polnischen und seine translatorischen Konsequenzen. W: Schatte, Ch. (red.): Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik. Poznań: Rys Studio, 125-144.
2004. Übersetzung substantivierter Adjektive als Sachnamen ins Polnische mit Hilfe eines Etiketts. Convivium, 245-262.
2005. Wortbildungsentsprechungen der polnischen substantivierten Adjektive im Deutschen nach semantischen Gruppen. Kwartalnik Neofilologiczny LII, 3/2005, 227-233.
2005. Profilowanie słowotwórcze a problem przekładu. W: Piotrowska, Maria (red.): Język trzeciego tysiąclecia III. Tom 2: Konteksty przekładowe, Kraków: Tertium, 297-304.
2006. Zu den Substantivkomposita des Polnischen aus kontrastiver Perspektive. Scripta Neophilologica Posnaniensia VIII, 83-96.
2006. Übersetzungsäquivalente der substantivierten Adjektivwörter vom Typ das Neue, das Schöne (neutrale Abstrakta) im Polnischen. Glottodidactica XXXII, 73-85.
2006. Movierung und andere Wortbildungsmöglichkeiten sexusmarkierter Personenbezeichnungen im Polnischen und im Deutschen. Deutsche Sprache 3/06, 221-232.
2006. Falsifizierung der Annahme der Durativität (Imperfektivität) des substantivierten Infinitivs. W: Fries, N. / Fries, Ch. (Hrsg.): Deutsche Grammatik im europäischen Dialog. Beiträge zum Kongress Krakau 2006. Online 2006. krakau2006.anaman.de/beitraege/kubaszczyk.pdf
2007. Pisownia a znaczenie w kontekście przekładu. W: Piotrowska, Maria (red.): Współczesne kierunki analiz przekładowych. Monografia z cyklu „Język trzeciego tysiąclecia”. Kraków: Tertium, 209-217.
2007. Wortbildung der Jungwesenbezeichnungen im Polnischen und im Deutschen und ihre Übersetzung. W: Mikołajczyk, B. / Kotin, M. (red.): Terra grammatica. Ideen - Methoden - Modelle: Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag. Posener Beiträge zur Germanistik; Band 18.  Frankfurt/Main: Peter Lang, 187-194.
2007. Wizja świata, gramatyka i przekładalność, na przykładzie specyficznego użycia narzędnika w Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W: Szczęsny, A. / Hejwowski, K. (red.): Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 25-27 listopada 2005. Siedlce: Instytut Lingwistyki Stosowanej Warszawa, 159-171.
2008. Ortographie und Graphostilistik im Kontext des Übersetzens. Kwartalnik Neofilologiczny, LV, 1/2008, 46-61.
2008. Teoria prototypu w kontekście kontaktów językowo-kulturowych i przekładu. W: Kątny, A. (red.): Kontakty językowe i kulturowe w Europie. Sprach- und Kulturkontakte in Europa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 316-325.
2009. Differenzierung der Diskurse am Beispiel der Movierung im Polnischen und im Deutschen unter besonderer Berücksichtigung der Übersetzungsschwierigkeiten. W: Henn-Memmesheimer, B. / Franz, J. (Hrsg.): Die Ordnung des Standard und die Differenzierung der Diskurse. Akten des 41. Linguistischen Kolloquiums in Mannheim 2006. Reihe: Linguistik International. Band 24. Frankfurt/Main: Peter Lang, 229-239.
2009. Genus i sexus w przekładzie jako problem gramatyczny i kulturowy. W: Hejwowski, K./Szczęsny, A./ Topczewska, U. (red.): 50 lat polskiej translatoryki. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 23-25 listopada 2007r. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Warszawa, 377-385.
2010. Adjektivische Vergleichsbildungen im Polnischen und im Deutschen und ihre Übersetzung. W: Bąk, P./ Sieradzka, M. / Wawrzyniak, Z. (red.) Texte und Translation. (= Danziger Beiträge zur Germanistik, Band 29). Frankfurt/Main: Peter Lang, 99-107.
2010. „Dziecinniejesz w uścisku, malejesz w pieszczocie”, czyli o deminutywach i hipokorystykach w kontekście dialogu kultur i przekładu polsko-niemieckiego. W: Piotrowska, M. (red.): Tłumacz wobec problemów kulturowych. Język trzeciego tysiąclecia, tom 26. Kraków: Tertium, 187-197.
2010. Wybrane problemy przekładu formacji słowotwórczych na przykładzie nawiązania słowotwórczego. W: Hejwowski, K. (red.): Tłumaczenie. Leksyka, frazeologia, styl. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 158-163.
2011. Zu Problemen deutsch-polnischer Wortbildungsübersetzung im Bereich Adjektiv am Beispiel der Adjektivgradation. W: Badstübner-Kizik (red.) Linguistik anwenden. Frankfurt/Main: Peter Lang, 41-52.
2011. Wirtschaftsdeutsch für Linguisten in Polen – mögliche Fehlerursachen und Rückschlüsse für die Fachsprachendidaktik. W: Badstübner-Kizik (red.) Linguistik anwenden. Frankfurt/Main: Peter Lang, 247-260 (wraz z dr. A. Błażek).
2012. Poezja słowem tkana: Słowotwórcze lub -odtwórcze a może nazwo(od)twórcze problemy przekładowe. W: Piotrowska, M. / Dybiec-Gajer J. (red.): Przekład – teorie, terminy, terminologia. Język a komunikacja, tom 30. Kraków: Tertium, 285-291.
2014. Zu den polnischen Entsprechungsmöglichkeiten der Inkorporationen vom Typ N (NObj + V). W: Paweł Bąk / Bogusława Rolek / Małgorzata Sieradzka (red.): Text – Satz – Wort. Studien zur germanistischen Linguistik. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 76-86.
2014. Wyobraźnia tłumacza a naoczność świata przestawionego. W: Scripta Neophilologica Posnaniensia, XIV, 89-100.

Recenzje
1999 Anna Bednarczyk: Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny, Glottodidactica XXVII, 146-147.
 
Przekłady
Bonhoeffer, Dietrich 1997): Naśladowanie. Poznań: W drodze.
Brantschen, Johannes B. 1998): Boże, dlaczego? Poznań: W drodze.
Schönborn, Christoph 2005): Jezus jako Chrystus. Poznań: W drodze.
Grün, Anselm 2009): Między ideałami a słabościami. Fonoteka Centrum Formacji Duchowej. Kraków: Wydawnictwo Salwator.
Grün, Anselm 2009): Między ideałami a słabościami. Zeszyty Formacji Duchowej. 45/2009. Kraków: Wydawnictwo Salwator.
Greshake, Gisbert 2010): Życie silniejsze niż śmierć. O nadziei chrześcijańskiej. Poznań: W drodze.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe