Zakład Komunikacji Multimodalnej

Zakład Komunikacji Multimodalnej
Celem badań prowadzonych w Zakładzie Komunikacji Multimodalnej jest analiza komunikacji międzyludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu i wzajemnych związków najistotniejszych dla języka modalności sensorycznych: słuchowej i wzrokowej. Badania dotyczą z jednej strony własności wypowiedzi mówionych i procesu ich percepcji, z drugiej zaś roli ciała (w tym gestykulacji i jej postrzegania) w komunikacji, a w końcu dynamiki interakcji i integracji modalności i kanałów w procesie tworzenia i odbioru komunikatów. Są zorientowanie empirycznie, najczęściej oparte na metodach eksperymentalnych lub korpusowych. W ich wyniku powstają liczne korpusy i bazy języka mówionego oraz zasoby multimedialne, obejmujące materiały audiowizualne. Planuje się prace nad rozwojem oprogramowania specjalistycznego, począwszy od skryptów i wtyczek do istniejących programów, aż po całkiem nowe rozwiązania programistyczne, w tym również systemy przeznaczone do zarządzania bazami danych językowych.

Wynikami prac badawczych są przyczynki do teorii komunikacji, jak i kompleksowe opracowania modeli zachowań komunikacyjnych. Istotnym elementem profilu Zakładu jest szeroka, lokalna i globalna współpraca naukowa, szczególnie potrzeba w przypadku badań interdyscyplinarnych. Włącza się w organizacje licznych zdarzeń naukowych – konferencji, seminariów, wykładów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu pozostają w ścisłym związku z ich badaniami naukowymi, obejmując różne aspekty nauki o sygnale mowy, jego powstawaniu i percepcji, elementy psycholingwistyki, komunikacji niewerbalnej, w tym analizę gestu i mimiki, multimodalności w dyskursie, szczególnie w aspekcie interkulturowym, projektowanie i tworzenie zasobów językowych oraz narzędzi do zarządzania nimi.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe